شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 
کد سند:    
نمونه برداری و انجام آزمونهای میکروبی و شیمیایی در سطح استان و اجرای الزامات 17025 در آزمایشگاه ستادی
مشخصات آگهی
 موضوع: نمونه برداری و انجام آزمونهای میکروبی و شیمیایی در سطح استان و اجرای الزامات
تشریح:

1-مناقصهگزار : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

2-زمان ارائه اسناد : روزچهارشنبه مورخ 08/10/1395

3-آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:  پایان وقت اداری (ساعت 14 ) روز سه شنبه مورخ 21/10/1395 به نشانی مناقصه گزار- امور قراردادها تحویل نمایند.

4-زمان و محل گشایش پاکتها :

  1. گشایش پاکت ارزیابی کیفی : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ  22/10/1395 در محل دفتر مدیرعامل می باشد .
  2. بازگشایی پاکتهای ( الف و ب و ج ) ساعت 9 صبح روزیکشنبه مورخ 26/10/1395 در محل دفتر مدیرعامل می باشد .

توجه : از پیشنهاد دهندگان دعوت به عمل می‌آید با در دست داشتن معرفی‌نامه در جلسه مذکور حضور یابند .

5- نشانی محل ارائه اسناد و تسلیم پیشنهادها : یزد- میدان امام حسین - کوچه شهید محمود حاجی مهدی–  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد–  اداره حقوقی و قراردادها – تلفن 03537241030 – فاکس 03537241050.  

6- تضمین فرایند ارجاع کار : دارای اعتبار به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد است که مطابق آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ مورخ 22/09/94 و به صورت یک یا ترکیبی از تضمین های موضوع بندهای ( الف ، ب ، پ ، ج ، چ و ح ) ماده 4 آئین نامه مذکور تهیه و طی پاکت (الف ) ارائه گردد .

7- تهیه اسناد مناقصه :مناقصهگران میتوانند یک سری کامل از اسناد مناقصه را از سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.abfaryazd.ir، واحد مناقصات تهیه نمایند .

8- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

9-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

اقدام کننده : اداره حقوقی و قرارداد

 

ها

 

واحد منتشر کننده: امور حقوقی و قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
میزان برآورد هزینه: 2816200000
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه: سطح استان
تضمین مورد نیاز: 141000000
محل بازگشایی: دفتر مدیرعامل
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: آفتاب یزد
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 687