شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 
کد سند:    
نمونه برداری و انجام آزمونهای میکروبی وشیمیایی در سطح استان واجرای الزامات 17025 در آزمایشگاه ستادی
مشخصات آگهی
 موضوع: نمونه برداری و انجام آزمونهای میکروبی وشیمیایی در سطح استان واجرای الزامات 17025 در آزمایشگاه ستادی
تشریح:

مناقصهگزار : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
۲-زمان ارائه اسناد : روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۶
۳-آخــرین مهلــت تحویــل پیشــنهادها: پایــان وقــت اداری (ســاعت ۱۴ ) روز شــنبه مــورخ /۹۵ ۱۱/ ۰۹ بــه نشــانی
مناقصه گزار - امور قراردادها تحویل نمایند.
۴-زمان و محل گشایش پاکتها :
-۴ -۱ گشایش پاکت ارزیابی کیفی : ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ /۹۵ ۱۱/ ۱۰ در محل دفتر مدیرعامل می باشد .
-۴-۲ بازگشایی پاکتهای ( الف و ب و ج ) ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ /۹۵ ۱۱/ ۱۲ در محل دفتر مدیرعامل می باشد .
توجه : از پیشنهاد دهندگان دعوت به عمل میآید با در دست داشتن معرفینامه در جلسه مذکور حضور یابند .
 -۵ نشانی محل ارائه اسناد و تسلیم پیشنهادها : یزد - میدان امام حسین - کوچه شهید محمـود حـاجی مهـدی – شـرکت آب و
فاضلاب روستایی استان یزد– اداره حقوقی و قراردادها – تلفن ۰۳۵۳۷۲۴۱۰۳۰ – فاکس ۰۳۵۳۷۲۴۱۰۵۰
 -۶ تضمین فرایند ارجاع کار : دارای اعتبار به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد است که مطابق آئین نامه تضمین معـاملات دولتـی
به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ /۹۴ ۰۹/ ۲۲ و به صورت یک یا ترکیبی از تضمین های موضوع بندهای ( الف ، ب ، پ ، ج ، چ و ح ) مـاده
 ۴ آئین نامه مذکور تهیه و طی پاکت (الف ) ارائه گردد .
 -۷ تهیه اسناد مناقصه :مناقصـه گـران مـی تواننـد یـک سـری کامـل از ا سـناد مناقصـه را از سـایت اینترنتـی شـرکت بـه آدرس
www.abfaryazd.ir، واحد مناقصات تهیه نمایند .
 -۸ به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 ۹ - سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
اقدام کننده : اداره حقوقی و قرارداد ه

واحد منتشر کننده: امور حقوقی و قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
میزان برآورد هزینه: 2816200000
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه: سطح استان
تضمین مورد نیاز: 141000000
محل بازگشایی: دفتر مدیرعامل
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: آفتاب یزد
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 593