شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 
کد سند:    
مزایده 4 دستگاه خودرو
مشخصات آگهی
 موضوع: مزایده 4 دستگاه خودرو
تشریح:

1- مزایده گزار :شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
2-زمان ارائه اسناد : روز یکشنبه مورخ 10/11/95
3-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : پایان وقت اداری روزشنبه 16/11/95
4- تهیه اسناد مزایده : متقاضی می تواند یک سری کامل از اسناد مزایده را از آدرس اینترنتی www.abfaryazd.ir واحد مزایده تهیه نماید .
5- محل تسلیم پیشنهادها : یزد – میدان امام حسین – کوچه شهید حاجی مهدی- شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد –  امور قراردادها- تلفن 03537241030 - فکس 03537241050.
6- زمان بازگشایی پیشنهادها : ساعت 9 صبح روز یکشنبه 17/11/95
7- نشانی محل بازدید: یزد – میدان امام حسین – کوچه شهید حاج مهدی – شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد- پارکینگ شرکت.
اقدام کننده :  اداره حقوقی و قراردادها

 

واحد منتشر کننده: امور حقوقی و قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر مدیرعامل
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 717