شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 
کد سند:    
واگذاری سالن ورزشی شرکت آبفار به بخش خصوصی
مشخصات آگهی
 موضوع: واگذاری سالن ورزشی شرکت آبفار به بخش خصوصی
تشریح:

۱- موضوع : اجاره سالن ورزشی باران شرکت آب و فاضلاب روستایی یزد
۷۰ ریال /۰۰۰/ ۲- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ۰۰۰
۹۶/۰۲/ ۳- زمان ارائه اسناد : از روز یکشنبه مورخ ۳۱
۹۶/۰۳/ ۴- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : پایان وقت اداری روز یکشنبه ۰۷
۵- تهیه اسناد مزایده : مزایده گزار می تواند یک سری کامل از اسناد مزایده را از سایت اینترنتی شرکت به
واحد مزایده تهیه نمایند. www.abfaryazd.ir آدرس
۶- محل تسلیم پیشنهادها : یزد – میدان امام حسین (ع) – کوچه شهید حاج یمهدی – شرکت آب و
فاضلاب روستایی استان یزد – اداره حقوقی و قراردادها - تلفن ۰۳۵۳۷۲۴۱۰۳۰ – فکس
۰۳۵۳۷۲۴۱۰۵۰
۹۶/۰۳/ ۷- زمان بازگشایی پیشنهادها : ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۰۸
۸- نشانی مجموعه ورزشی : یزد – اکرمیه – جنب مجتمع مسکونی گل نرگس

واحد منتشر کننده: اداره حقوقی و امور قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت آب وفاضلاب روستای استان یزد
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه: شهرستان یزد
تضمین مورد نیاز: 70000000
محل بازگشایی: دفتر مدیر عامل
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 285