شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

 

 

 

گروه شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند توضیحات بیشتر
مزايده فرخوان شناسایی سرمایه گذار مزایده یك مرحله‌ای اداره حقوقی وامور قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/29

نگارنده:امور قراردادها

 

مزايده واگذاری سالن ورزشی شرکت آبفار به بخش خصوصی مزایده یك مرحله‌ای اداره حقوقی و امور قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

نگارنده:امور قراردادها

 

مناقصه اجرای فاز اول خط انتقال مجتمع سانیج مناقصه یك مرحله‌ای اداره حقوقی و امور قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/21

نگارنده:امور قراردادها

 

مناقصه اجرای فاز اول تضفیه خانه فاضلاب روستای اسلامیه شهرستان تفت مناقصه یك مرحله‌ای اداره حقوقی وامور قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/27

نگارنده:امور قراردادها

 

مزايده مزایده 4 دستگاه خودرو مزایده یك مرحله‌ای امور حقوقی و قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/10

نگارنده:امور قراردادها

 

مزايده مزایده 4 دستگاه خودرو مزایده یك مرحله‌ای امور حقوقی و قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/29

نگارنده:امور قراردادها

 

مناقصه نمونه برداری و انجام آزمونهای میکروبی وشیمیایی در سطح استان واجرای الزامات 17025 در آزمایشگاه ستادی مناقصه یك مرحله‌ای امور حقوقی و قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/26

نگارنده:امور قراردادها

 

مناقصه نمونه برداری و انجام آزمونهای میکروبی و شیمیایی در سطح استان و اجرای الزامات مناقصه یك مرحله‌ای امور حقوقی و قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/08

نگارنده:امور قراردادها

 

مناقصه اجرای بخشی از مجتمع آبرسانی غدیر فاز 1 و 2 شهرستان تفت مناقصه یك مرحله‌ای امور حقوقی و قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/09/15

نگارنده:امور قراردادها

 

مناقصه واگذاری انجام امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد مناقصه یك مرحله‌ای امور حقوقی و قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/22

نگارنده:امور قراردادها

 

مناقصه بازسازی شبکه توزیع آب روستای زردین شهرستان تفت مناقصه یك مرحله‌ای امور حقوقی و قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/22

نگارنده:امور قراردادها

 

مناقصه اجرای بخشی از مجتمع آبرسانی غدیر فاز یک ودو شهرستان تفت مناقصه یك مرحله‌ای اداره حقوقی و قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/17

نگارنده:امور قراردادها

 

مناقصه اجرای ایستگاه های پمپاژ مجتمع امام حسین(ع) مناقصه یك مرحله‌ای امور حقوقی و قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/11

نگارنده:امور قراردادها

 

مناقصه اجرای مخزن 100 مترمکعبی و حوضچه شیرآلات به همراه محوطه سازی و حصارکشی مجتمع بخش بهمن ابرکوه مناقصه یك مرحله‌ای امور حقوقی و قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/09

نگارنده:امور قراردادها

 

مناقصه اجرای بخشی از مجتمع آبرسانی غدیر فاز 2 شهرستان تفت مناقصه یك مرحله‌ای امور حقوقی و قراردادها

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/07/22

نگارنده:امور قراردادها